• Image 01

    Masz jeszcze jakieś pytania?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z CO.NET.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z CO.NET. Nie ma odpowiedniej odpowiedzi?
Można się z nami skontaktować!


Pytania dotyczące spółdzielnia


Czym jest spółdzielnia?

półdzielnia do demokratyczna forma spółki. Członkowie przystępują do spółdzielni dobrowolnie. Wspólne prowadzenie działalności gospodarczej własnymi siłami bez pomocy osób trzecich ma wspierać gospodarczo członków.


Dlaczego spółdzielnia (eG) jako forma spółki?

Spółdzielnia jest jedyną formą prawną, która na podstawie ustawy ma do spełnienia określony cel. § 1 ustawy o spółdzielniach wymaga „wspierania nabywania lub działalności gospodarczej członków bądź ich społecznych lub kulturowych interesów w ramach wspólnego prowadzenia działalności”. eG (spółdzielnia zarejestrowana) to forma prawna zabezpieczona przed niewypłacalnością w Niemczech.


Organy spółdzielni

Zarząd kieruje spółdzielnią na własną odpowiedzialność. Rada nadzorcza nadzoruje czynności zarządu. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem procesu decyzyjnego spółdzielni. Wybiera on radę nadzorczą. Rada nadzorcza powołuje członków zarządu i określa ich kadencję.


Zdolność prawna

Spółdzielnia zarejestrowana (eG) jest osobą prawną, a tym samym podmiotem praw i obowiązków.


Do kogo należy spółdzielnia?

Wszystkie spółdzielnie mają jedną wspólną cechę, polegającą na tym, że członkowie są jednocześnie właścicielami i klientami spółdzielni. Ta zasada wyróżnia spółdzielnię od wszystkich innych form spółek.


Czy mam prawo do współdecydowania w spółce?

Tak, spółdzielnia zarejestrowana jest demokratyczną formą spółki. Każdy członek ma jeden głos, niezależnie od wysokości posiadanych udziałów. Zabezpiecza to przed dominacją jednej osoby i zapewnia niezależność od zewnętrznych interesów.


Czy jest statut spółdzielni?

Statut uzupełnia przepisy ustawowe, określa strukturę, kompetencje i cele spółdzielni. Statut wymaga formy pisemnej i musi zawierać dane firmy, siedziby, przedmiotu działalności, obowiązku dodatkowych wkładów, przepisów formalnych
dla walnego zgromadzenia, formy powiadamiania, wysokości udziałów oraz tworzenia ustawowego kapitału rezerwowego itd.


Czym jest „ogólny regulamin” (OR)?

Ogólny regulamin obowiązuje jako uzupełnienie statutu
CO.NET spółdzielnia konsumencka eG oraz dla
a) organów wymienionych w § 7 i § 8 statutu;
b) remiów wymienionych w § 5 i § 6 statutu.


Co to są „wytyczne dotyczące celów wspierania”?

Wytyczne dotyczące celów wspierania określają cel wspierania, zadanie wspierania, gospodarcze działania wspierające oraz zakres odpowiedzialności w spółdzielni.


Kto może zostać członkiem?

Członkami mogą być: osoba fizyczna po ukończeniu 18. roku życia, spółki handlowe osobowe, spółki osobowe, osoby prawne prawa prywatnego i publicznego.


Kiedy zostaje się członkiem?

Aby zostać członkiem, należy nabyć co najmniej cztery udziały po 500 euro. Nie ma ograniczenia udziałów. Po przyjęciu do spółdzielni należy wnieść „dopłatę na ogólne osiągnięcie celów wspierania”. Wysokość wynosi do 10 000 euro 10%, od
10 001 stałą kwotę 1000 euro. Jest ona naliczana do rezerw kapitałowych i nie można jej wypłacić.


ogólne informacje o CO.NET


Jak to działa – zasada CO.NET

Stajesz się udziałowcem, a tym samym członkiem CO.NET. Dzięki niej możesz zaoszczędzić prawdziwe pieniądze u naszych partnerów handlowych w placówkach oraz na naszym portalu handlowym u partnerów online.


Jak bezpieczne są moje udziały w spółdzielni?

Wiele modeli inwestycyjnych wiąże się z różnym ryzykiem. W odniesieniu do udziałów naszych członków ryzyko chcemy ograniczyć do minimum. W końcu bowiem są to Twoje pieniądze, którymi w sposób niezwykle odpowiedzialny zarządzamy dla Ciebie. Wraz z partnerami ubezpieczeniowymi Euler Hermes Deutschland SA i Allianz SA zapewniamy kompleksową ochronę. Poza ubezpieczeniem na wypadek szkody powstałej z powodu niewłaściwej interpretacji przepisów ochrona taka obejmuje również specjalne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla zarządu i rady nadzorczej. Dzięki kombinacji polis ubezpieczone są również inne szczególne ryzyka, od defraudacji do niewłaściwych decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym kary umowne, uszczerbek na reputacji, zagrożenia takie jak rabunki, kradzieże, podrabianie, hakerstwo, w tym phishing, pharming i spyware, wykroczenia wszystkich pracowników, w tym personelu zewnętrznego pracującego dla CO.NET.


Do którego stowarzyszenia rewidentów dla spółdzielni należy CO.NET?

CO.NET należy do stowarzyszenia rewidetów;
Genossenschaftlicher Prüfungsverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. an.


Kiedy i gdzie odbywa się walne zgromadzenie?

Po zakończeniu poprzedniego roku budżetowego w pierwszych miesiącach nowego roku budżetowego odbywa się zawsze walne zgromadzenie. W zależności od liczby uczestników odbywa się zawsze w pobliżu Drochtersen, siedziby CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG. Członkowie są zapraszani odpowiednio wcześniej.


Czy CO.NET jest spółką ubezpieczeniową, czy zakładem ubezpieczeń emerytalnych?

Nie, CO.NET jest zarejestrowaną spółdzielnią, a nie agencją ubezpieczeniową.


Czy w CO.NET można zawrzeć umowę ubezpieczenia emerytalnego lub na życie?

Nie, nasi członkowie mogą nabyć członkostwo w CO.NET. Udziały generują dla członków wypłaty ze spółdzielni. Z CO.NET można więc „tylko” oszczędzać. Podczas zakupu udziałów nie ma ubezpieczenia od ryzyka i należy je zawrzeć oddzielnie w firmie ubezpieczeniowej. Przestrzegamy zasady gospodarki
„Oddziel ryzyko od oszczędzania”.


Czy CO.NET jest alternatywą dla systemu emerytalnego?

Ze względu na uczestnictwo z udziałami, które mogą wygenerować zyski ze spółdzielni, istnieje możliwość gromadzenia kapitału własnego. CO.NET jest idealnym partnerem uzupełniającym tradycyjny system emerytalny. Ważne jest jednak, aby ubezpieczyć swoje ryzyko biometryczne we właściwym towarzystwie ubezpieczeniowym. CO.NET umożliwia oszczędzanie, ale nie ubezpieczenie ryzyka.


Czy CO.NET jest spółdzielnią inwestycyjną?

Nie, CO.NET jest spółdzielnią konsumencką, a nie inwestycyjną. Główną działalnością CO.NET jako spółdzielni konsumenckiej nie jest jak w przypadku spółdzielni inwestycyjnej generowanie jeszcze większych pieniędzy z pieniędzy, lecz tworzenie wspólnoty dla wspólnoty, tworzenie korzyści w codziennym życiu oraz wsparcie ekonomiczne.


Czy CO.NET może być alternatywną dla planów oszczędności dla dzieci?

CO.NET oferuje możliwość uczestnictwa miesięcznego. Pozwala ono na „oszczędzanie” przez dłuższy czas. Również tutaj „oszczędzanie” jest głównym aspektem. Również
w tym przypadku nie należy zaniedbać odpowiedniego zabezpieczenia ryzyka biometrycznego.


Dyspozycyjność udziałów

Zasadniczo udział jest przechowywany przez 5 lat. Cieszymy się, kiedy Wam się dobrze układa. Oczywiście zdarzają się również sytuacje, w których ze względu na szczególne okoliczności trzeba sięgnąć po rezerwy kapitałowe. Również w tej sytuacji zgodnie ze statutem i ogólnym regulaminem stoimy po stronie członka!


Jak spółka generuje swoje nadwyżki?

Spółka generuje swoje nadwyżki z wynajmu nieruchomości, usług IT, usług związanych z licencjami dla portali internetowych oraz systemów kart, CO.NET MasterCard® i ksiąg wieczystych.


Wypłaty z spółdzielni

Udziały są inwestowane w dobra materialne. Dzięki temu naszym członkom można zapewnić wypłatę ze spółdzielni wynikającą z ich udziałów. Wypłaty z spółdzielni od założenia w 2001 roku wynoszą średnio o ponad 7%.


Czy CO.NET podlega obowiązkowi wydania prospektu?

Nie, nie ma obowiązku wydania prospektu na podstawie ustawy w sprawie prospektów emisyjnych (VerProspG). Wyjątek jest uzasadniony w projekcie ustawy w sprawie usprawnienia ochrony inwestorów tym, że spółdzielnie podlegają kontroli jakości przez stowarzyszenia rewizyjne i dodatkowo nadzorowi państwowemu, co zapewnia wysoki stopień kontrolowania.


Jak wysokie są wypłaty ze spółdzielni za moje udziały?

O wypłacie za zwrot kosztów spółdzielczych decydują wspólnie zarząd i rada nadzorcza. Wysokość wypłat ze spółdzielni określa walne zgromadzenie! Członkowie mogą wnosić roszczenia prawne w zakresie decyzji o wypłacie. Wypłaty ze spółdzielni wynikają z obszarów usług i aktywów materialnych. W ostatnich 18 latach wypłaty za wniesione udziały wyniosły średnio o ponad 7% i nie są gwarantowane.


Kiedy następuje wypłata ze spółdzielni?

Wypłata ze spółdzielni jest naliczana na podstawie uchwały podjętej przez walne zgromadzenie i wypłacana lb dopisywana do konta na początku 2. kwartału. Liczbową wartością odniesienia jest wniesiony udział na dzień 31.12 poprzedniego roku.


Co to jest zlecenie zwolnienia (tylko w Niemczech) i do czego służy?

Wypłaty ze spółdzielni podlegają opodatkowaniu za dochód jako „dochody z kapitału”. Kwestie związane z sytuacją podatkową należy omówić ze swoim doradcą podatkowym.


Czy mogę wypowiedzieć moje członkostwo również przed upływem minimalnego czasu zachowania?

Wypowiedzenie może nastąpić najwcześniej pięć lat po nabyciu członkostwa (statut § 9). Termin wypowiedzenia wynosi jeden rok.


Co muszę zrobić w przypadku zmiany moich danych osobowych?

W przypadku zmiany adresu, nazwiska, konta bankowego,
e­maila lub numeru telefonu itd. potrzebujemy pisemnego oświadczenia i ewentualnie poświadczenia urzędowego.


informacje o CO.NET – finanse


Czy CO.NET wypłaca swoim członkom odsetki od udziałów?

Nie, ponieważ CO.NET nie jest bankiem ani ubezpieczycielem, członkowie nie otrzymują odsetek. Wypłacamy naszym członkom wypłaty spółdzielcze.


Czy CO.NET wypłaca swoim członkom zyski od udziałów?

Nie, ponieważ CO.NET nie jest bankiem, ubezpieczycielem, funduszem lub spółką akcyjną, członkowie nie otrzymują zysków. Wypłacamy naszym członkom wypłaty spółdzielcze.


Czy CO.NET inwestuje udziały członków w spekulacyjne formy inwestycji?

O.NET nie inwestuje w papiery spekulacyjne, jak fundusze, akcje, derywaty, fundusze hedgingowy itd. CO.NET inwestuje kapitał udziałowy członków w zabezpieczone aktywa materialne.


Czy mogę zawrze umowę udziału miesięcznego?

Tak, jest możliwość utworzenia udziału miesięcznego z różnymi comiesięcznym wypłatami i czasem obowiązywania. Tak możliwość istnieje tylko w Niemczech!


Czy mogę mieć inne udziały w CO.NET?

Po zarejestrowaniu u nas i wejściu jako członek pełny (udział 2000 euro netto) można nabywać nowe udziały. Należy nabyć udział co najmniej w wysokości 500 euro.


Jak długo moje udziały muszą pozostawać w spółdzielni?

Czas zachowania udziału jednorazowego wynosi co najmniej 5 lat.


Co się dzieje z moimi wypłatami ze spółdzielni?

Na koniec każdego roku budżetowego na podstawie udziałów obliczana jest nadwyżka roczna. Daje to możliwość podjęcia decyzji o zapisaniu na konto inwestycyjne lub wypłacie (tylko w przypadku udziału jednorazowego) ze spółdzielni. Wypłata ze spółdzielni w Niemczech podlega podatkowi od dochodów kapitałowych, dopłacie solidarnościowej i ewentualnie podatkowi kościelnemu.


Czy jest obowiązek wnoszenia dodatkowych wkładów?

Nie, nie ma obowiązku wnoszenia dodatkowych wkładów
(§ 3 (7) statutu). Członkowie spółdzielni odpowiadają tylko wpłaconymi udziałami.